Consell Rector: la governança de l’Associació

El Consell Rector és l’òrgan col·legiat de govern i representació de l’Associació. D’acord amb les funcions que té atribuïdes, exerceix la seua activitat conforme a la llei, els Estatuts de l’entitat i els acords que adopte l’Assemblea General en virtut de la voluntat dels seus socis i sòcies.

Els membres que conformen el Consell Rector exerceixen les seues funcions gratuïtament i per poder formar part d’aquest òrgan es requereix:

  • Tindre la majoria d’edat civil.
  • Trobar-se en el ple exercici dels drets civils.
  • Ser soci o sòcia de l’Associació amb una antiguitat superior a la d’un any.
  • No tindre cap responsabilitat determinant en la gestió del CE Castelló. En aquest sentit, s’entendrà que una persona té una responsabilitat determinant en la gestió del CE Castelló quan forme part del Consell d’Administració del Club, o bé, ostente algun càrrec vinculat a la gerència d’aquest.
  • No ser deutor o deutora de l’Associació per obligacions vençudes.

Actualment, el Consell Rector d’Ànima Castelló està format pels següents càrrecs i persones:

 

 

Pablo Bou Pérez
President
Manel Porcar Ayora
Vicepresident
Mònica Selma Vélez
Secretària
Santiago Querol Rodríguez
Tresorer
Miguel Rovira Lorente
Vocal de Participació
Néstor Pascual Querol
Vocal de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Anna Gascó Izquierdo
Vocal de Perspectiva de Gènere