FAQs Club Esportiu Castelló

A efectes legals, què és el CE Castelló?

El CE Castelló és una persona jurídica constituïda en la modalitat de Societat Anònima Esportiva.

En l’àmbit legal, es distingeixen dos tipus de persones: les persones físiques i les persones jurídiques.

Una persona física, també denominada persona natural, és tot un individu humà.

Una persona jurídica és aquella organització a la qual la llei li reconeix potestat per a adquirir drets i contraure obligacions i la seua personalitat és independent i diferenciada de la de cada un dels membres que la conformen.

Les persones jurídiques poden constituir-se en diverses modalitats. Entre altres, les següents:

 • Segons la seua titularitat: públiques o privades.
 • Segons on es destinen els seus beneficis: amb afany de lucre o sense afany de lucre.
 • Segons la seua durabilitat: indefinides o temporals.
 • Segons la seua finalitat: d’interés general o particular.
 • Segons el seu funcionament: democràtiques o de capital.

Què és una societat anònima esportiva (SAE)?

Una societat anònima es una persona jurídica de tipus capitalista i caràcter mercantil que es constitueix a través de la composició d’un capital social. Aquest capital social està dividit en accions i està format per les aportacions de les persones sòcies de la societat anònima (els i les accionistes), les quals no responen personalment dels deutes, sinó que la seua responsabilitat es limita a l’aportació que hagen realitzat al capital social.

En conseqüència amb la definició anterior, una societat anònima esportiva (SAE) és una modalitat específica de la societat anònima, ja que per a poder participar en les competicions esportives de caràcter professional s’han de complir una sèrie de requisits que estableix la Llei de l’Esport.

Què és una ampliació de capital?

Una ampliació de capital és una operació d’autofinançament, ja que permet incrementar els recursos econòmics propis d’una societat anònima.

Les característiques principals d’una ampliació de capital són les següents:

 • És un acte de gestió extraordinari. La convocatòria d’una ampliació de capital s’ha d’aprovar prèviament en una Junta General d’Accionistes i, si es planifica la seua convocatòria, és perquè la societat anònima té l’objectiu d’ingressar una quantitat elevada de recursos econòmics.Modifica l’estructura economicofinancera de la societat anònima així com el percentatge de poder dels accionistes en el capital social. Quan es planteja la convocatòria d’una ampliació de capital és perquè la societat anònima vol realitzar noves inversions que li permeten assolir els seus objectius estratègics (incrementar la seua quota de mercat, invertir en equips d’alta tecnologia, adquirir una nova planta industrial, etc.).

Quins tipus d'ampliació de capital existeixen?

Una ampliació de capital es pot convocar a través d’alguna de les següents variants:

 • Amb càrrec a aportacions dineràries (noves accions a canvi de l’aportació de diners).
 • Amb càrrec a aportacions no dineràries (noves accions a canvi de l’aportació de béns).
 • Per compensació de crèdits (noves accions a canvi de l’extinció de deutes pendents).
 • Per conversió d’obligacions (noves accions a canvi de l’extinció d’emprèstits).
 • Amb càrrec a reserves (noves accions que s’emeten gratuïtament gràcies a les reserves econòmiques que té la societat anònima).

Què vol dir que el CE Castelló es troba en causa de dissolució per pèrdues?

Una Societat Anònima té l’obligació legal de dissoldre’s quan les pèrdues deixen reduït el seu patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social, a no ser que aquest s’augmente o es reduïsca en la mesura suficient, i sempre que no siga procedent sol·licitar la declaració del concurs de creditors.

En el cas del CE Castelló, la situació és la següent:

Temporada Resultat de l’exercici
2016 – 2017 -636.504,11 €
2017 – 2018 -245.559,10 €
TOTAL -882.063,21 €

 

Concepte Import
Patrimoni Net -3.804.994,13 €
Capital Social 644.546,90 euros
Meitat del Capital Social (644.546,90 x 50%) 322.273,45 €

Per tant, si el CE Castelló vol eixir d’aquesta situació de causa legal de dissolució, necessitarà convocar una ampliació de capital de, com a mínim, 4.127.267,58 euros.

(3.804.994,13 + 322.273,45 = 4.127.267,58 euros).

Recordem que el CE Castelló no pot sol·licitar un nou concurs de creditors, ja que actualment es troba subjecte al compliment del conveni de pagaments d’un concurs anterior declarat l’any 2013.

Dades: Comptes anuals del CE Castelló elaborats per Cavalmar Auditores.

Font legal: article 363.1 lletra e) del Reial Decret 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.

Quins drets tenen els i les accionistes que posseïsquen, com a mínim, un 5% del capital social d'una Societat Anònima?

Els i les accionistes d’una Societat Anònima que posseïsquen, com a mínim, un 5% del seu capital social tenen els següents drets:

 • Interposar l’acció social de responsabilitat contra els membres del Consell d’Administració.
 • Sol·licitar la convocatòria d’una Junta General d’Accionistes.
 • Sol·licitar un complement a la convocatòria de la Junta General d’Accionistes incloent un o més punts en l’ordre del dia.
 • Sol·licitar el nomenament d’experts independents quan es realitzen aportacions no dineràries en una ampliació de capital.
 • Sol·licitar, a càrrec de la societat anònima, el nomenament d’un/a auditor/a de comptes.
 • Impugnar els acords socials que adopte la Junta General d’Accionistes sempre que aquests siguen contraris a la Llei, s’oposen als estatuts o al reglament de la junta de la societat, o lesionen l’interés social en benefici d’un o diversos socis o de tercers (aquest dret es podrà exercir amb un 1% del capital social).

Font legal: Reial Decret 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.