FAQs CE Castelló

A efectes legals, què és el CE Castelló?

El CE Castelló és una persona jurídica constituïda en la modalitat de Societat Anònima Esportiva.

En l’àmbit legal, es distingeixen dos tipus de persones: les persones físiques i les persones jurídiques.

Una persona física, també denominada persona natural, és tot un individu humà.

Una persona jurídica és aquella organització a la qual la llei li reconeix potestat per a adquirir drets i contraure obligacions i la seua personalitat és independent i diferenciada de la de cada un dels membres que la conformen.

Les persones jurídiques poden constituir-se en diverses modalitats. Entre altres, les següents:

 • Segons la seua titularitat: públiques o privades.
 • Segons on es destinen els seus beneficis: amb afany de lucre o sense afany de lucre.
 • Segons la seua durabilitat: indefinides o temporals.
 • Segons la seua finalitat: d’interés general o particular.
 • Segons el seu funcionament: democràtiques o de capital.

Què és una societat anònima esportiva (SAE)?

Una societat anònima es una persona jurídica de tipus capitalista i caràcter mercantil que es constitueix a través de la composició d’un capital social. Aquest capital social està dividit en accions i està format per les aportacions de les persones sòcies de la societat anònima (els i les accionistes), les quals no responen personalment dels deutes, sinó que la seua responsabilitat es limita a l’aportació que hagen realitzat al capital social.

En conseqüència amb la definició anterior, una societat anònima esportiva (SAE) és una modalitat específica de la societat anònima, ja que per a poder participar en les competicions esportives de caràcter professional s’han de complir una sèrie de requisits que estableix la Llei de l’Esport.

Què és el capital social d'una Societat Anònima?

El capital social d’una societat anònima és el seu aspecte fundacional i alhora, l’element que determina l’estructura de participació de les seues persones associades (denominats accionistes).

I és que el capital social és un tot que al mateix temps es divideix en parts alíquotes (anomenades accions). Cada soci o sòcia accionista té un nombre d’accions equivalent al valor econòmic de les aportacions que realitza al capital social i, en conseqüència amb això, la seua responsabilitat també es limita al valor d’aquestes aportacions.

La valoració de les accions: què és el valor nominal (VN)?

El valor nominal d’una acció (VN) és la xifra que ens permet conéixer la manera en què la propietat d’una societat anònima es divideix entre els seus accionistes. És per això que es calcula de la manera següent:

VN = Capital Social ⁄ Número d’accions

I per aquesta raó,

Capital Social = Número d’accions × VN

Per tant, el valor nominal és un import que a efectes de mercat no té cap rellevància, ja que no té en compte la situació econòmica de la societat anònima. Únicament determina el valor en què es distribueix el capital social entre els i les accionistes.

Posem un exemple:

4 persones compren un pastís i el divideixen en 4 parts iguals ja que l’han pagat a parts iguals. Per tant, cada persona té dret a menjar-se un 25% del pastís, o dit en altres paraules, a cada persona li correspon un valor nominal del 25% del pastís, ja que l’han dividit en 4 trossos.

Però que passa si el pastís el divideixen en 8 trossos? Doncs que cada una de les 4 persones seguirà tenint dret a menjar-se fins a un 25% del pastís, però en valor nominal, cada persona tindrà dues porcions del 12,5%.

Actualment, el VN de l’acció del CE Castelló és de 0,10 €:

Capital Social = 1.897.767,40 €

Número d’accions = 18.977.674

VN = 1.897,767,40 € ⁄ 18.977.674 accions = 0,10 €/acció

La valoració de les accions: que és el valor teòric-comptable (VTC)?

El valor teòric-comptable d’una acció (VTC) és la xifra que ens permet conéixer la valoració que comptablement té una empresa, ja que el seu càlcul es realitza a través de les dades del Balanç.

I és que el VTC és un paràmetre que posa de relleu la diferència entre els actius (béns i drets) i els passius (deutes i obligacions) que té una societat anònima. Aquesta diferència entre els actius i els passius és el que s’anomena patrimoni net.

Així doncs, el VTC és calcula de la manera següent:

VTC = (Actius − Passius) ⁄ Número d’accions

VTC = Patrimoni Net ⁄ Número d’accions

Per tant, si la diferència entre els actius i els passius (és a dir el patrimoni net) és positiva, voldrà dir que les accions de la societat anònima incorporen riquesa de l’empresa. A canvi, si la diferència entre els actius i els passius és negativa, voldrà dir que la possessió d’accions no implica tindre riquesa, sinó ostentar una part del deute de l’empresa.

Actualment, el VTC del CE Castelló és -0,17 €/acció. És a dir, 0 €.

Actius = 1.170.409,50 €

Passius = 4.336.105,74 €

Patrimoni Net (actius – passius) = -3.165. 696,24 €

Número d’accions = 18.977.674

VTC = – 3.165. 696,24 € / 18.977.674 accions = -0,17 €/acció ⇒ 0 €/acció

Què és una ampliació de capital?

Una ampliació de capital és una operació d’autofinançament, ja que permet incrementar els recursos propis d’una societat anònima.

Les característiques principals d’una ampliació de capital són dos:

A) És un acte de gestió extraordinari, ja que la convocatòria d’una ampliació de capital s’ha d’aprovar prèviament en una Junta General d’Accionistes.

B) Modifica l’estructura economicofinancera de la societat anònima i reconfigura el poder dels accionistes en el capital social.

Quins tipus d'ampliació de capital existeixen?

L’augment de capital d’una societat anònima es pot realitzar mitjançant:

 • La creació de noves accions, o
 • L’elevació del valor nominal de les accions ja existents.

Si l’ampliació es realitza a través de la creació de noves accions, es pot optar per alguna de les següents modalitats:

 • Amb càrrec a aportacions dineràries (noves accions a canvi de l’aportació de diners).
 • Amb càrrec a aportacions no dineràries (noves accions a canvi de l’aportació de béns).
 • Per compensació de crèdits (noves accions a canvi de l’extinció de deutes pendents).
 • Per conversió d’obligacions (noves accions a canvi de l’extinció d’emprèstits).
 • Amb càrrec a reserves (noves accions que s’emeten gratuïtament gràcies a les reserves que té la societat anònima).

El valor d'emissió en una ampliació de capital: com es determina?

Quan una societat anònima convoca una ampliació de capital s’ha d’establir el preu que tindran les noves accions que s’emeten. És per això que aquest preu s’anomena valor d’emissió.

El valor d’emissió pot ser de dues maneres:

 • A la par: el valor d’emissió és igual al valor nominal de les accions ja existents.
 • Sobre la par: el valor d’emissió és la suma del valor nominal de les accions ja existents més un import que s’anomena prima d’emissió. Aquesta prima d’emissió té sentit que s’establisca quan en el moment en que es convoca l’ampliació de capital el Valor Teòric-Comptable de les accions és superior al Valor Nominal d’aquestes. En altres paraules, es podria dir que la prima d’emissió és la taxa que s’estableix a la compra de noves accions pel fet que aquestes incorporen una riquesa generada per la pròpia empresa en l’etapa anterior a la convocatòria de l’ampliació de capital.

Què vol dir que el CE Castelló es troba en causa de dissolució per pèrdues?

Una Societat Anònima té l’obligació legal de dissoldre’s quan les pèrdues deixen reduït el seu patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social, a no ser que aquest s’augmente o es reduïsca en la mesura suficient, i sempre que no siga procedent sol·licitar la declaració del concurs de creditors.

En el cas del CE Castelló, la situació és la següent:

Temporada Resultat de l’exercici
2016-2017 -636.504,11 €
2017-2018 -245.559,10 €
2018-2019 -1.158.539,08 €
TOTAL -2.040.602,29 €

 

Concepte Import
Patrimoni Net -3.165.696,24 €
Capital Social 1.897.767,40 €
Meitat del Capital Social (1.897.767,40 € x 50 %) 948.883,70 €

Per tant, si el CE Castelló vol eixir d’aquesta situació de causa legal de dissolució, necessitarà convocar una ampliació de capital de, com a mínim, 4.114.579,94 euros.

(3.165.696,24 + 948.883,70 = 4.114.579,94 euros).

Recordem que el CE Castelló no pot sol·licitar un nou concurs de creditors, ja que actualment es troba subjecte al compliment del conveni de pagaments d’un concurs anterior declarat l’any 2013.

Dades: Comptes anuals del CE Castelló elaborats per Cavalmar Auditores.

Font legal: article 363.1 lletra e) del Reial Decret 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.

Quins drets tenen els i les accionistes que posseïsquen, com a mínim, un 5% del capital social d'una Societat Anònima?

Els i les accionistes d’una Societat Anònima que posseïsquen, com a mínim, un 5% del seu capital social tenen els següents drets:

 • Interposar l’acció social de responsabilitat contra els membres del Consell d’Administració.
 • Sol·licitar la convocatòria d’una Junta General d’Accionistes.
 • Sol·licitar un complement a la convocatòria de la Junta General d’Accionistes incloent un o més punts en l’ordre del dia.
 • Sol·licitar el nomenament d’experts independents quan es realitzen aportacions no dineràries en una ampliació de capital.
 • Sol·licitar, a càrrec de la societat anònima, el nomenament d’un/a auditor/a de comptes.
 • Impugnar els acords socials que adopte la Junta General d’Accionistes sempre que aquests siguen contraris a la Llei, s’oposen als estatuts o al reglament de la junta de la societat, o lesionen l’interés social en benefici d’un o diversos socis o de tercers (aquest dret es podrà exercir amb un 1% del capital social).

Font legal: Reial Decret 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.