FAQs Ànima Castelló

Què és una associació?

Una associació és una entitat sense afany de lucre, que es constitueix voluntàriament per 3 o més persones, i que es crea per a complir una finalitat determinada per mitjà de la posada en comú de recursos personals i econòmics.

Una associació pot tindre beneficis?

Sí.

Una associació pot dur a terme activitats econòmiques sempre que els rendiments que en deriven es destinen exclusivament al compliment de la finalitat de l’entitat.

En conseqüència, el patrimoni d’una associació no es pot repartir entre les persones associades ni els seus familiars ni tampoc es pot cedir gratuïtament a entitats amb afany de lucre.

Per què Ànima Castelló és constitueix com a associació?

Ànima Castelló es constitueix com a associació perquè el model de futbol negoci que actualment regeix en el CE Castelló impedeix que l’afició albinegra puga participar en les qüestions clau que afecten a la propietat i la gestió del Club.

Quin és el propòsit d'Ànima Castelló?

Ànima Castelló es constitueix com a associació per a donar resposta a la indefensió i la irrellevància que patim els socis i sòcies del CE Castelló envers les qüestions que afecten a la propietat i la gestió del Club a través de:

 • La influència. L’Associació és una eina d’empoderament col·lectiu que dóna veu i vot als nostres socis i sòcies en tot allò relacionat amb el CE Castelló.
 • L’especialització. Ànima Castelló és un espai de transmissió de coneixement dels afers societaris del CE Castelló. Aquesta difusió es fa des de la veracitat dels continguts i la contextualització econòmica, política i cultural del Club.
 • La diversió. L’Associació promou la participació dels nostres socis i sòcies a través d’actes lúdics.

On vol arribar Ànima Castelló?

Ànima Castelló vol ser un agent institucional en l’entorn del CE Castelló, disposant d’un 5% del seu capital social en un marc estatutari on ningú puga acumular més d’un 5% de l’accionariat del Club.

Qui pot associar-se a Ànima Castelló?

Podran ser socis i sòcies d’Ànima Castelló totes les persones i entitats que, lliurement i voluntàriament, tinguen interés en el compliment de la finalitat de l’Associació.

Quines activitats realitza Ànima Castelló?

Les activitats d’Ànima Castelló són:

 • Promoure la cooperació amb aquelles persones i entitats que compartisquen la finalitat i els valors de l’Associació, i en concret, establir marcs d’actuació conjunta amb les que siguen accionistes del CE Castelló per tal d’aconseguir una major participació de l’afició albinegra en el capital social del Club.
 • Crear espais de debat i reflexió que fomenten la pluralitat i els vincles en l’entorn del CE Castelló així com participar en actes que promoguen l’afició pel Club.
 • Formar part d’iniciatives i projectes que contribuïsquen a la consolidació d’un model de futbol democràtic no sotmés a lògiques mercantilistes.

Com funciona Ànima Castelló?

Ànima Castelló estructura el seu funcionament a través de dos òrgans:

 • L’Assemblea General, que és l’òrgan suprem i sobirà de l’Associació. S’integra per totes les persones associades d’Ànima Castelló en igualtat absoluta, ja que els acords s’adopten democràticament: un soci/a, un vot. Aquest òrgan té facultats per a deliberar sobre qualsevol assumpte d’interés per a l’Associació i controla l’activitat del Consell Rector.
 • El Consell Rector, que és l’òrgan col·legiat de govern i representació d’Ànima Castelló. Exerceix la seua activitat conforme a la llei, els Estatuts de l’Associació i els acords que adopte l’Assemblea General.

Qui pot formar part del Consell Rector d'Ànima Castelló?

Per a poder formar part del Consell Rector d’Ànima Castelló es requereix:

 • Tindre la majoria d’edat civil.
 • Trobar-se en el ple exercici dels drets civils.
 • Ser soci o sòcia de l’Associació amb una antiguitat superior a la d’un any.
 • No tindre cap responsabilitat determinant en la gestió del CE Castelló. En aquest sentit, s’entendrà que una persona té una responsabilitat determinant en la gestió del CE Castelló quan forme part del Consell d’Administració del Club, o bé, ostente algun càrrec vinculat a la gerència d’aquest.
 • No ser deutor o deutora de l’Associació per obligacions vençudes.